CityExpress-bunny-logo

СИТИ ЕКСПРЕС® се специализира в супер експресни градски и междуградски доставки!
Доставяме пратки за 90 МИНУТИ, за 180 МИНУТИ или в рамките на СЪЩИЯ РАБОТЕН ДЕН с експресни ГРАДСКИ УСЛУГИ в определени населени места в страната.
Доставяме пратки в СЪЩИЯ РАБОТЕН ДЕН с експресни МЕЖДУГРАДСКИ УСЛУГИ, между определени населени места в страната.

Експедитивно бързи с доставка от ДНЕС за ДНЕС!

Свържете се с нас

Последвайте ни:

 

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА “СОФИЯ СиТи”

ваучер за отстъпка

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА “СОФИЯ СиТи”

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

СОФИЯ СиТи

Може да изтеглите правилата тук: PravilaCity30%

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Играта „СОФИЯ СиТи“, наречeна по–долу за краткост „ПРОМОЦИЯТА“ или „ИГРАТА“, се организира от „Ин Тайм“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Неделчо Бончев“ № 41, наречено по–долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на ИГРАТА, наричани за краткост „ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. С участието си в ИГРАТА участниците се съгласяват с официалните правила и декларират, че участието им в играта е напълно доброволно.

2.2. Официалните Правила се публикуват на интернет адрес: https://city-express.bg/news/ и са достъпни за целия период на провеждане на ИГРАТА.

2.3. Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва и/или изменя Официалните Правила, като допълненията и/или измененията промените влизат в сила от датата на официалното им публикуване на Интернет адрес: https://city-express.bg/news/.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

3.1 Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. ИГРАТА стартира на 08 юни 2020 г. и продължава до 06 юли 2020 г. включително.

4.2. Организаторът на ИГРАТА има право да променя сроковете ѝ, като известява за това на Интернет адрес: https://city-express.bg/news/ при условията на т.2.3. от настоящите правила.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Право на участие в ИГРАТА имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България към момента на участието си.

5.2. В ИГРАТА нямат право да участват служители на „Ин Тайм“ ООД или свързани с тях лица.

5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на т. 5.1. и/или т. 5.2., то той има право да анулира получената от него награда, респ. да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

5.4. Включвайки се в играта, и подавайки попълнен Ваучер, участникът приема правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие в ИГРАТА.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Участието в играта е обвързано с покупка. Желаещите да участват в ИГРАТА, трябва да:

1) Разпечатат ВАУЧЕРА създаден специално за тази игра, да дадат съгласието си за участие и попълнят име и  телефонен номер. Ваучера може да бъде получен по имейл, да бъде взет от наш офис или куриер.

2) Изпратят пратка използвайки услуга Сити Експрес с приложена 30% отстъпка от разпечатания ваучер.

3) Предадат пратката си за доставка на куриер на Ин Тайм/Сити Експрес заедно с разпечатания и попълнен ваучер.

Наградата не може да се разменя за левовата ѝ равностойност.

6.2. Награда: надуваеми летни артикули – призводител Интекс, жълт „ЕМОТИКОН“ с кръгла форма и диаметър 173см., 3 (три) броя

ЧАСТ 7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. В случай, че Организаторът не успее да установи контакт по телефона с някой от печелившите в рамките на 3 (три) дни след официалното им обявяване на Фейсбук страницата (@CityExpress.bg) и сайта (www.city-express) или те не потърсят наградата си, „Ин Тайм“ ООД  си запазва правото да изтегли нов печеливш.

7.2. Организаторът се ангажира с поемане на транспортните разходи за придвижването на наградата до печелившия.

7.3 Спечелилият участник ще трябва да предостави име, телефонен номер и адрес за доставка.

ЧАСТ 8. ПЕЧЕЛИВШ, ПРЕТЕНЦИИ, ВАЛИДНОСТ НА РЕГИСТРАЦИИ

8.1. На 17.06.2020 г., 26.06.2020 г., 06.07.2020 г., ще бъде изтеглен на случаен принцип по един печеливш участник. В жребия участва всеки използвал услугите Сити Експрес с ВАУЧЕР.

8.2 . Наградите ще се предоставят на участниците имащи право да участват в ИГРАТА, срещу удостоверяване на възрастта си посредством представяне на валиден документ за самоличност. Трите предвидени награди ще се спечелят от трима участници.

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не носи отговорност в случаи, че участник е предоставил грешен телефон за контакт или непълен или неточен адрес за доставка на наградата. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на играта или предоставянето на съответната награда.

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има право да прекрати ИГРАТА по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАСТ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 12. ПУБЛИЧНОСТ

12.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ.без да се дължи възнаграждение. За да се спази законодателството за защита на личните данни, печелившите е необходимо да попълнят „Декларация-съгласие“ предоставена от Ин Тайм,  за публикуване на тяхна снимка или други материали. Тя може да се оттегли по всяко време по настояване на печелившия.

12.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и след това във връзка с получаването на наградата.

 ЧАСТ 13. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. С участието си в ИГРАТА лицето изрично се съгласява, предоставените от него лични данни – име и телефон, да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на ИГРАТА. Предоставените лични данни ще бъдат използвани и обработвани само за целите на провеждането на настоящата ИГРАТА.

13.2 Всеки участник, предоставил личните си данни във връзка с участието си в играта, има право по всяко време да оттегли съгласието си. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето на съгласието е също толкова лесно, колкото е и дадено.

13.3 Вие също имате право:

  • да бъдете информирани относно обработването на лични данни;
  • на достъп до Вашите лични данни;
  • на коригиране на Вашите лични данни;
  • да ограничите обработването на Вашите лични данни;
  • на преносимост на данните.

Ако искате да упражните свое право, свързано със защита на личните данни може да се свържете с „Ин Тайм“ ООД на следния имейл: mydataprotection@intime.bg

13.2. Победителите от Играта трябва да предоставят адрес, на който да бъде извършена оставката на наградата. Организаторът няма да използва данните за други цели извън посочените в настоящите официални правила.

13.3. Потребителят носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на регистрацията.Позвънете сега!